شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آفرینش | Main | سی سالگی »

March 25, 2012 09:45 AM
...

صبح روز ششم، با صدای خروسی که همیشه در صبح‌هایم کمین کرده بیدار می‌شوم. ساعت شش صبح. موهایم را شانه می‌زنم. چای دم می‌کنم. حس زنانه‌ی مفرطی می‌دود درون دستانم. شعر می‌چینم روی میز، با طعم‌های مختلفِ زمین. شعر می‌نوشیم. هشیار می‌شویم. اضطرابی می‌آید میان ما: بودن.