شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جمع موهوم | Main | ... »

March 9, 2012 08:18 PM
زن

زاده که شدم،
بالای سرم
سایه‌بانی سیاه گرفتند
که آفتاب را پس می‌زد.

من پر از کلمات نارسم
مچین
مرا،
کلماتم را.