شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ذهن‌سازی توده‌ای | Main | جمع موهوم »

March 9, 2012 10:34 AM
هیچ

کیست که از دروغ متنفر نباشد
و کیست که دروغ نگوید؟