شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« میل حضور | Main | ذهن‌سازی توده‌ای »

March 2, 2012 11:59 AM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 8

دستانی بر روی شانه‌ها که می‌خواهند خستگی روزانه را پس زنند، چه معنایی خلق می‌کنند؟ حضوری که احساس را قوت می‌بخشد و از جسم فراتر می‌رود: روایت بی‌تکلفی از اشتیاق.


+ 7
نظرها:

خسته‌ای؟
***
بهار:
هوم :(


Posted by: میم on March 3, 2012 11:48 PM


قدرشون رو باید دونست.


Posted by: درخت ابدی on March 5, 2012 03:02 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?