شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 10 | Main | خوشبختی‌های کوچک زندگی – 8 »

February 24, 2012 01:09 PM
میل حضور

این چه رغبت و هیجانی است که در مقابل عکس‌های شیشه‌ای می‌یابم؟ یک زندگی: ثبتِ حالِ یک موجود. من بی‌توجه به سوژه و آنچه در استودیوم عکس قرار گرفته، بی‌صبرانه پیِ عکاس منعکس شده در شیشه‌ها می‌گردم. موجودی که لحظه‌ی اکنون خود را ثبت کرده است. اما اکنون، زمانی‌ست که برای او هیچ‌گاه به گذشته تبدیل نمی‌شود، بلکه همیشه حال می‌ماند. اکنونی که در نگاه هایدگری، «دیگر واحد زمانی قابل سنجش نیست. اکنونی که حاصل حضور است، حاصل موجودیتی است که فعالانه حضور خود را اعلام می‌کند».
نظرها:

چنین موجودیتی حقیقی نیست.چون به هیچ حقیقت انسانی برنمی گردد.حقایق انسانی ازالگوي قوانين طبيعي به حقيقت راه مي برند.اینکه هایدگر در جستجوی گذر از زمان طبیعی به سوداعلام حضور بی وقفه ی دازاین است،خود فراموشی ماهیت حقیقی انسان در دل قوانین طبیعی است.از همین رو هایدگر تصویر را از تاریخ جدا می کند و شیفته اکنون و آنیت می شود.آنیتی که از دید هایدگر پتانسیل عظیم خود را در آینده فرا می افکند.دازاین یعنی این غظمت فراافکنی به آینده.هایدگر مبهوت حضور نصویر می ماندو از تاریخ غفلت می کند.حقیقت انسانی جز از درون واقعی ترین شرایط انسان،که قانون طبیعی آنرا پشتیبانی می کند شکل نمی گیرد.باماندن در تصویر،مبهوت حضور محتوایی می شویم که از شبکه ی پیرامون خود گسسته است و همچون شبحی سرگردان ،قرار خود را از کف داده است. شبح پدر هملت،با آن بازی گوشی دلهره آورش ،فقط می توانست ندای ضمنی مرگ هملت باشد،حقیقت ،ضرورتی است که پیامد خود را در مرگ یافته و هملت مبهوت تصویر،از چنین ضرورتی می گریزد.بودن یا نبودن،مساله این است یا وسوسه ؟دل مشغول يافتن پاسخي از تصوير شما هستم.
****
بهار:
این نقدی است که به دازاین هایدگر می‌شود. اما این موجودیت حقیقی‌ست. حقیقت است. به نظرم شما با نقد آنیت هایدگر، حقیقت رو انکار می‌کنید


Posted by: شهاب on February 24, 2012 05:42 PM


قشنگه وبلگتون گلم


Posted by: reza on February 27, 2012 01:20 AM


هه فکر می کردم فقط خودمم که عکسهایی که خودم هم در آن منعکس می شوم را دوست دارم...


Posted by: سمیرا on March 1, 2012 12:19 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?