شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 9 | Main | اشارت‌های تنهایی – 10 »

February 17, 2012 07:19 PM
hatırla sevgili


میان این همه نشانه‌هایی که از او زندگی‌م را پر کرده، هیچ کدام مرا به اندازه‌ی این آلبوم موسیقی‌ که برایم سوغات آورد، یادش نمی‌اندازد. موسیقی‌هایش یادم می‌اندازد چه روزهایی که غرق شعف و شادی بوده‌ام. یادم می‌اندازد چقدر، چقدر زنده بوده‌ام.


+ Dargeçit یکی از آهنگ‌های همان آلبوم.