شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بیا برایت بگویم که چه اندازه ویران شده‌ام | Main | hatırla sevgili »

February 17, 2012 12:09 PM
اشارت‌های تنهایی – 9

رفتن، برای خودش آدابی دارد. آدمی، وقتی می‌خواهد محیطی را ترک کند، نباید به خیالش باشد که دیگر کسی را نمی‌بیند و ممکن است دیگر به آن محیط برنگردد. نباید آدم‌های آنجا را به جان هم بیاندازد. نباید پرده‌دری کند. نباید رازهای آدم‌ها را بریزد توی دهان دیگران. نباید حرف‌ها را پس و پیش کند، نباید حرف بسازد، نباید تحریف کند. نباید برای توجیه رفتن‌ش گرد شومی بپاشد به آدم‌ها، به رابطه‌ها. آدمی که چنین باشد، غیض و کینه‌ای بی‌اندازه درونش دارد که غیر قابل اعتمادش می‌کند. آدمی که اهل رفتن باشد، آرام می‌آید و آرام می‌رود.

+ 8