شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | بیا برایت بگویم که چه اندازه ویران شده‌ام »

February 15, 2012 11:37 PM
...

خبر داده که شقایق دیگر نیست. من به خیالم همه‌ی این حرف‌ها شوخی‌ست. نمی‌توانم فریاد بکشم. دارم خفه می‌شوم. لعنت به این زندگی.