شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 7 | Main | زندگی دیگران »

February 10, 2012 09:40 PM
اشارت‌های تنهایی – 8

انتهایِ دلتنگی‌ای که نبایستی به واژه آورده شود، توصیف شود و شرح هجران کند، چه می‌ماند؟ عاجزانه‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین راه: اشک.


+ 7