شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جنسی دیگر | Main | اشارت‌های تنهایی – 7 »

February 10, 2012 01:09 PM
اشارت‌های تنهایی – 6

من همیشه دستانی یخ و کبود داشته‌ام. سردی، آدم‌ها را پس می‌زند. هیچ کسی عاشق دست‌های سرد نمی‌شود.

+ 5