شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از آرامشِ گم‌شده در شهر. 3 | Main | اشارت‌های تنهایی – 5 »

January 30, 2012 11:24 AM
راكد

شغل بدون ماموريت و سفر، سكون مي‌آورد.