شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« وادادگی | Main | پیش/ پس رفت »

January 24, 2012 01:55 PM
زیر صفر

پرنده‌های شهر من
سرشار ِ آزادی‌اند:
رها،
سرکش،
بی‌قرار،
در پشت میله‌ها
در پشت حصارها
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?