شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | دنیای نام‌ها ـ 7 »

December 21, 2011 08:43 PM
سکوت

گلویم
رسوبِ کلمه‌هایِ مانده