شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« لحظه‌هایی که سرودیم و فرسودیم | Main | سکوت »

December 17, 2011 09:25 PM
.

غم جاذبه داره لامصب.