شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | دست‌پاچگی »

October 6, 2011 12:59 PM
بی‌تفاوتی

دوست داشتن را که کم می‌آورم، می‌نشینم به تماشای فیلم‌ها. تا زندگی دیگران را وقتی که در عشق چرخ می‌زنند، بنگرم. تا لذت‌شان را لمس کنم. اما بی‌درنگ در جریانی از منطق‌ و پارادوکس‌های عقلی/احساسی گرفتار می‌شوم. لذت دوست داشتن، کم‌ کم جویده می‌شود، خرد می‌شود و به تلی از پوشالِ بی‌ارزش تبدیل می‌شود. حالا برای سومین بار «کنعان» را دیده‌ام، عاشق «مرتضی» شده‌ام. جریان منطق گذر می‌کند: چطور او می‌تواند اینقدر عاشق باشد؟ فیلم را متوقف می‌کنم: هیچ فردی اینگونه عاشق یافت نمی‌شود. لذت دوست داشتن‌م در نیمه متوقف می‌شود.