شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تصویر ِ شهرـ 4 | Main | بی‌تفاوتی »

October 4, 2011 11:06 PM
...

در من، موجودی‌ست که گوشه‌ای در خودش مچاله شده و مدام سیگار می‌کشد.