شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 6 | Main | تصویر ِ شهرـ 4 »

September 30, 2011 11:45 AM
خوشبختی‌های کوچک زندگی – 3

پنج لقمه نان و پنیر و گردو درست می‌کنم و صبح زود از خانه بیرون می‌زنم تا عصر. به نقطه نقطه‌ی شهرم به چشم جای دیدنی و زیبا می‌نگرم. انگار که پیک‌نیک رفته باشم. به شمال و جنوب و شرق شهر سرک می‌کشم. هر جا که حس خوبی باشد می‌نشینم، لقمه‌هایم را می‌خورم و به آدم‌های عبوری لبخند می‌زنم. دوربین‌م هم کنارم هست و موسیقی سرخوشی‌بخش. خوش می‌گذرد.