شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مدارا | Main | گم‌بودن »

September 9, 2011 04:48 PM
پسرها گریه نمی‌کنند

به دوستم که در سی و چند سالگی تغییر جنسیت داده، نگاه می‌کنم و فکری می‌شوم که کمی دیر نیست برای این تغییر؟ اگر وضعیت اجتماعی و اقتصادی فراهم بود باید در همان 19-18 سالگی عمل جراحی‌اش را انجام می‌داد. حالا یک گواهینامه معافیت خدمت دارد که به دلیل نوشتن بند کذایی نمی‌تواند در سازمان‌های دولتی کار کند. در ذهنم، مبارزه‌ای که تمام این سال‌ها برای رفتن به هیبت جنسِ دگری داشته را مرور می‌کنم. توانِ بالایی می‌خواهد. خوشحالم برایش. قدرت‌ و مبارزه و تلاش‌ش قابل تقدیر است.

پ.ن. هر جا صحبت از دوجنسیتی‌ها باشد، محال است فیلم دردناکِ «پسرها گریه نمی‌کنند» را به یاد نیاورم.