شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در حد فاصل دو روز، یک دره نهفته است | Main | مدارا »

September 8, 2011 01:34 PM
خودهای پنهان

در این دو ساعت که ششمین لیوان چای را همراه با دیالوگ‌های فیلم نوشیده‌ام، یادم می‌افتد به دوستی گفته بودم چایِ زیاد ضرر دارد و بهتر است کم‌تر بنوشد: نقضِ توصیه‌ای که به دیگری کرده‌ای. آیا این بیهودگیِ جملات‌ات را نمی‌رساند؟ «بیهودگی‌»ای که در لفافه به خودت نیز چسبیده است.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?