شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آوا- 3 | Main | خودهای پنهان »

September 5, 2011 08:37 PM
در حد فاصل دو روز، یک دره نهفته است

تمام رفتن‌ها، دل كندن‌ها، تنهايي‌ها، خراب شدن‌ها در دوشنبه‌هاست. خوشبختی، بهاي سنگيني دارد در اين روز.