شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سایت نمونه | Main | دنباله‌روی »

July 20, 2011 11:57 AM
...

خودم را زده‌ام به نهنگ شدن
و افتاده‌ام به دوره کردن ساحل‌ها
به...
به گل نشستن

خودت را زده‌ای
به خون و خورشید و خرما

خودشان را زده‌اند
به ای آدم‌ها
به سبک‌بارانِ ساحل‌ها

«سجاد گودرزی، جنبش تن با کو»