شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | در گذر تاریخ؛ از سینما »

March 1, 2011 05:01 PM
از آرامشِ گم شده در شهر. 2

یا: لبِ بی‌جون پسر، شعر پر خون پدر

صبح‌ها، مشکوک و مضطرب، از کنار ماشین‌های پارک شده در کوچه رد می‌شوم و هر بار منتظر انفجار بمبی هستم. کوچه که تمام شد، خوشحال می‌شوم که محله ما آدم مهمی ندارد.

+
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?