شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دل نفس می‌خواهد | Main | تهرانِ آلوده »

December 15, 2010 09:34 PM
ناله از درد مکن

می‌گوید حواسش به شاخه‌های پیچیده درختان بالای سرش و قار قار کلاغ‌ها و آسمان صاف و آبی بود و نسیمی که به صورتش می‌زد و موهایش را نوازش می‌کرد، که ناغافل زیر پایش خالی می‌شود. استخوان مچ پا می‌شکند. و از درد ضربان‌دار بی‌امانی می‌گوید که نفس‌اش را بریده بود. می‌گوید «ذق ‌ذق»؛ می‌گوید استخوان پایش ذق ‌ذق می‌کرد، و سوزش درد موج می‌زد در تمام بدنش و اشک امانش نمی‌داد و او با هر ردِ درد، به خود می‌پیچید. و من فکر می‌کنم عاشقیت یعنی این، یعنی «ذق ‌ذق» کردن، ذق ‌ذقِ کردن دل.


عنوان بخشی از شعر «دل تنگ» فریدون مشیری است.
نظرها:

باید بروم
باید توان آن داشته باشم
که ادامه دهم
در غیاب خورشید و رهروی ظلمت
نیروی پنهانم را آشکار سازم
همچون صخره ای سخت در برابر باد.....


Posted by: سیامک on December 15, 2010 11:56 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?