شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | ناله از درد مکن »

December 15, 2010 03:49 PM
دل نفس می‌خواهد

دل بهانه می‌خواهد. این باغ را نگاه کن،... همان باغِ همیشه است. این باران، یا آن پرده شیری، فقط بهانه است. می‌آید تا یک‌دم باغ را حالی کند و برود؛ حالی غریب. حالی که آخرش می‌گویی: «باغ نفس کشید، زنده شد». می‌فهمی چه می‌گویم؟


کبوتری ناگهان. محمد چرم‌شیر. انتشارات نیلا