شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« رنجوری و مهجوری | Main | ... »

December 1, 2010 01:11 PM
از آرامشِ گم شده در شهر. 1

یا: شهر من مُرده دیگه

در کوچه پس‌کوچه‌های تنهایی، با صدای هر موتور، کیف‌ام را محکم می‌چسبم. خودم را آماده می‌کنم برای فریاد، تعقیب و گریز، برای کیفی که دزدیده شده و پول‌ها و مدارکی که دیگر نیست. خودم را آماده می‌کنم برای فرار از شکارچیان.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?