شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« حکایت یک عکس | Main | تصویرِ صدا »

November 1, 2010 10:23 AM
ذهن‌های بیمار

ما آدم‌ها بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم، مریض هستیم. عکس پست قبلی را حذف کردم. باشد که رستگار شویم.