شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | حکایت یک عکس »

October 25, 2010 11:02 PM
...

از پس این روزهای تلخ روزی هست.
روزی که نمی‌دانی چگونه فرا می‌رسد
از کجا می‌آید
چگونه تو را می‌یابد
در ظلماتی چنین بی‌روزن
که نامت حتی
وانهاده تو را
رفته است.

«شمس لنگرودی. نت‌هایی برای بلبل چوبی»