شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« غم‌خوار خویش باش، غم روزگار چیست؟ | Main | ... »

October 24, 2010 11:13 AM
...

یه وقتایی می‌رسه که دیگه آدم اختیار اشک‌هاش رو نداره. توی خیابان، تاکسی، اتوبوس وقتی خانم روبه‌رویی زل زده بهت، زیر دوش، توی کلاس شش نفری وقتی استاد داره درس می‌ده، توی مهمونی وقتی همه دارن می‌خندن. یه وقتایی هست که اشک‌ها بی‌صاحاب می‌شن.