شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارات تنهایی | Main | غم‌خوار خویش باش، غم روزگار چیست؟ »

October 22, 2010 11:33 AM
پنهانی

کنار هم نشسته‌اند و می‌دانند همدیگر را به غایت دوست دارند. از غوغای دل دیگری خوب آگاه‌اند. آنچه که آن‌ها را کنار هم نگه داشته، کنار هم نشانده، همین شور بی‌نهایت است. و با این همه سهم‌شان این است: نگاه‌های گذری که به سرعت دزدیده می‌شود و خنده‌هایی که روی لب‌های‌شان نقش می‌بندد و به آنی رنگ می‌بازد.