شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها- 5 | Main | پنهانی »

October 7, 2010 01:24 PM
اشارات تنهایی

این را که گوش می‌دهم، یعنی کسی نزدیک‌م نشود. می‌‌خواهم تنها باشم و از تنهایی‌ام لذت ببرم.