شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« وقتی موسیقی لبخند می‌زند | Main | دنیای نام‌ها- 5 »

September 28, 2010 06:44 PM
برزخ

گاهی برزخ می‌شود زندگی‌ات، در موقعیت‌های مختلف. این برزخ‌ را باید تنهایی رد کنی، تـــــن هــــــا یــــی. برزخ است و سخت، خیلی سخت. باید بجنبی که زود از هر کدام‌شان رد شوی، وگرنه زندگی‌ات تلخ می‌شود. آمدن و جا خوش کردن‌شان هم به آمادگی تو ربطی ندارد. گاهی این برزخ‌ها زیاد می‌شوند، زیــــــاد. کم می‌آوری و می‌افتی روی دورِ تلخِ زندگی.
گاهی خدا بازی‌اش می‌گیرد، بازی‌های سخت، بازی‌های برزخی. می‌اندازدت وسط گود. هر چه هم فریاد بکشی که آدم‌ش نیستی، نمی‌شنود و دور می‌شود. دورِ دور.