شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دلم کمی قرار می‏خواهد | Main | غرولند »

September 9, 2010 11:49 AM
.

به تو نگاه می‏کنم
و می‏دانم
تو تنها نیازمند یک نگاهی
تا به تو دل دهد
آسوده‏خاطرت کند
بگشایدت
تا به در آیی.
من پا پس می‏کشم
و درِ نیمه گشوده
به روی تو
بسته می‏شود.

«مارگوت بیکل. ترجمه احمد شاملو»


می‏دانی، اعتراف به این کلمات سخت است. اما تو با من اینگونه بوده‏ای، مثل همین شعر، سنگین؛ مثل همه واژه‏ها و جمله‏هایش: «پا پس کشیدن».