شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | ماه مرگ »

August 29, 2010 01:46 AM
.

که با این درد اگر در بند ِدرمانند در مانند