شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | »

August 3, 2010 08:14 PM
فراموشی

یاد تو می‏افتم
و می‏افتد
یادت
از خاطرِ من