شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خوش‏خیم | Main | فراموشی »

July 31, 2010 08:04 PM
.

یک دم، فقط یک دم، حس می‏کنی که در این دنیا تنهایی و برای همیشه تنها باقی خواهی ماند.

والتر بنیامین