شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« باز هم حذف | Main | ... »

July 5, 2010 06:28 PM
احتمالا گم شده‏ام*

خوب که گوش کنی، از میان تمام جمله‏ها و کلمات‏اش این موسیقی می‎زند بیرون. وقتی می‏خواهد تغییر کند، وقتی به تردیدهای چند ساله‏اش پشت می‏کند، پرونده را از دکتر روانشناس کِش می‏رود، به منصور می‏گوید دست از سرش بردارد، تنهایی سوار آسانسور می‏شود، می‏رود پیِ گندم. وقتی توی دلش تکرار می‏کند: «تغییر می‏دهم، تغییر می‏دهم، حتا اگر این تغییر هم تقدیر باشد»، این نت‏ها می‏ریزد توی دنیایش.

* احتمالا گم شده‏ام، سارا سالار. نشر چشمه