شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | دیوارنویسی »

May 17, 2010 06:38 PM
خودبزرگ‌بینی

توی شلوغی راهروهای نمایشگاه کتاب، مجبورم آهسته راه بروم. دو پسر جلویم هستند و گفت‌وگو می‌کنند. یکی‌شان با حرارت زیاد دارد برای دوستش تعریف می‌کند که: «کتابِ ... رو من بهش معرفی کردما. اون وقت چند روز پیش دیدم توی دانشگاه داره جلوی بچه‌ها «کباده» می‌کشه که من کتابِ ... رو خوندم. هر کی می‌خواد بگه بهش بدم». بعد ادامه می‌دهد که حالا خوبه بیشتر کتابایی که خونده من بهش معرفی کردم. تا به حال عبارت کباده کشیدن را برای اینطور کارها نشنیده بودم. فکر کردم که خب حتما این کتاب‌ها را هم کسی دیگر به تو معرفی کرده. یا مستقیم و غیرمستقیم از جایی شنیده‌ای یا خوانده‌ای. چرا اینطور باید طرف را کوچک کرد؟ که خود را بالاتر ببریم؟ بعد دیدم ما زیاد در جامعه‌مان از این حرف‌ها می‌زنیم: «من براش کار پیدا کردم، حالا ببین بهمون محل هم نمی‌ذاره. من کمکش کردم، اگه من نبودم معلوم نبود الان چه اوضاعی داشت. اگه من تو رو معرفی نکرده بودم بهت کار نمی‌دادن. اینو من کشف کردم. من اینو به اینجا رسوندم. وقتی اومد اینجا هیچی بلد نبود، من همه رو یادش دادم».