شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« راهنمایی علمی | Main | . »

May 13, 2010 12:52 PM
و این چنین است بازنگری

جهالت، بیگانگی می‌آفریند و بیگانگی منجر به مبارزه هم می‌شود. یعنی هرآنچه که بدان علم نداشته باشی دشمن‌ات می‌شود و با آن به مبارزه برمی‌خیزی. جهل و بیگانگی که بیشتر باشد، مبارزه تا سر حد نابودی هم می‌رود. ایدئولوژیِ تکثیر شده از این مبارزه منجر به نابودی علم و حقیقت و خشکاندن آن می‌شود. گاهی این دشمن فرضی، دانش ِ سال‌ها تدریس شده در دانشگاه‌هاست، دانشی که با رنج تحقیق و مطالعه به دست آمده و برایش زحمت کشیده شده. حالا در راستای بازنگری در علوم انسانی، رشته «مطالعات فرهنگی» دانشگاه علامه منحل می‌شود. و معلوم نیست چه بلایی بر سر «مطالعات فرهنگی و رسانه» دانشگاه تهران بیاید.


پ.ن. گویا رشته «مطالعات زنان» هم تبدیل به «مطالعات اسلامی زنان» شده و احتمالا بسیاری از دروس‌اش تغییر می‌کند.