شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | حجاب در فضای عمومی »

May 4, 2010 10:36 AM
فاصله

گاهی یک فاصله می‌تواند چقدر آرامش به خواننده بدهد. وقتی می‌خوانی «تندتند» یعنی که نویسنده وقت نداشته و با عجله نوشته. یا اینکه سریع فکر کرده و به سرعت هم نوشته. و یا می‌خواسته به خواننده بفهماند که نویسنده یا فلان شخصیت در آنی و چشم به هم زدنی فعلی را انجام داده. هول‌اش را از فاصله‌ای که نیست می‌شود فهمید. هولی که به خواندن متن هم سرعت می‌دهد. و هنگامی که می‌خوانی «تند تند» یعنی که نویسنده با طمانینه و حوصله، نشسته و کلماتش را با نهایت دقت کنار هم چیده. یا اینکه به خواننده می‌گوید اگرچه آن شخصیت سریع کارش را انجام داده اما آرامش هم داشته. و تو هم وقتی می‌خوانی «تند تند»، آرام می‌شوی، قرار می‌یابی.