شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دلم فرزندخوانده می‌خواهد | Main | . »

April 23, 2010 01:17 PM
.

وقتی کلمه‌هایت خسته شوند و به خواب بروند. وقتی نتوانی حس و حال‌ات را با واژه‌ها بیان کنی. وقتی هیچ کلمه‌ای نتواند تمام ابعاد تنهایی‌ات را به تصویر بکشد. وقتی ذهن‌ات برهنه شود و تهی از واژه‌ها. آن وقت نت‌ها تنهای‌ات نمی‌گذارند، می‌شوند شهرزاد قصه‌گو. هزاران صدا و آوا چون مرحمی می‌توانند ذهن‌ات را تسکین دهند. می‌توانند به تاریکی و التماس واژه‌های‌ات نور بپاشند. آن وقت اگر کسی پرسید حالت چطور است، می‌توانی قطعه‌ای را پخش کنی و بگویی حال این روزهای‌ من است.
نظرها:

فریادی و دیگر هیچ .
چرا که امید آنچنان توانا نیست
که پا سر یاس بتواند نهاد.
***
بر بستر سبزه ها خفته ایم
با یقین سنگ
بر بستر سبزه ها با عشق پیوند نهاده ایم
و با امیدی بی شکست
از بستر سبزه ها
با عشقی به یقین سنگ برخاسته ایم
***
اما یاس آنچنان تواناست
که بسترها و سنگ ها زمزمه ئی بیش نیست !
فریادی
و دیگر
هیچ !


Posted by: بهاران on May 1, 2010 03:04 PM


و گاهي يك نگاه كافي ست...


Posted by: سامان on May 3, 2010 02:25 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?