شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 4 | Main | فروردین ِ معصوم »

April 18, 2010 11:40 PM
.

آبی بیکرانی
آنجا که افق با زمین یکی می‌شود
در دوردست
دوری و دست‌نایافتنی