شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | شاعر کولی‌ها »

February 7, 2010 09:42 PM
بشمر

اصلا این روزهای پر از سوتی و طنز موقعیت را عشق است!