شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | بشمر »

February 5, 2010 01:04 AM
...

این روزها مردم قیمت هر چیزی را می‌دانند و ارزش هیچ چیز را نمی‌دانند.

اسکار وایلد