شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مهاجرت از طریق ازدواج | Main | شهر و هویت‌های مدفون »

December 7, 2009 08:49 PM
نیستی/هستی

مردم دیگر وجود ندارند، یا هنوز وجود ندارند... مردم گم شده‌‌اند.

ژیل دولوز