شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 2 | Main | نیستی/هستی »

December 5, 2009 11:02 PM
مهاجرت از طریق ازدواج

پیش‌تر چند خطی درباره افزایش ازدواج‌های آن ور آبی نوشته بودم که کلی در مقابلش موضع‌گیری شد و حالا این خبر نمونه دیگری از آن و در ادامه این روند است گویا!