شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« | Main | تقابل »

October 21, 2009 11:41 PM
...

اشتیاق یا در همان فراق نهفته بود یا وجود نداشت. اشتیاق یا در همان نگاه اول نهفته بود یا اصلا وجود نداشت. اشتیاق یا شعور بی‌واسطه‌ی رابطه بود یا اینکه اصلا هیچ چیز نبود.

مارگریت دوراس. عاشق