شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | چرا؟ »

September 18, 2009 10:58 AM
عرض حال

وقتی در موقعیتی رشد می‌کنم و به موفقیت‌هایی می‌رسم و سنگ‌هایی می‌بینم. سنگ‌هایی می‌اندازند جلوی پایم که از این جلوتر ممنوع. سنگ‌هایی که اگر دختر نبودم انداخته نمی‌شد، که اگر دختر نبودم الان چقدر پیشرفت کرده بودم. و نمی‌دانم حالا باید برای چه کسی/کسانی متاسف باشم. که من این شرایط را نمی‌توانم زیاد تحمل کنم و سریع موقعیت‌ام را ترک می‌کنم، هرچند که در آن بسیار موفق باشم.