شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« پارادوکسی دیگر | Main | عرض حال »

September 17, 2009 09:01 PM
...

وقتی لبریز از گفتنی و کسی نیست برای شنیدن.