شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در توهم خبر | Main | ... »

June 19, 2009 02:58 PM
...

تاریک است
پناهم ده
پناهگاهی‌ام نیست
تا نفسی تازه کنم
از سوز ِ شلاق ِ این بادِ بد دهن

«کیکاووس یاکیده»