شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« This Is The Life | Main | واژگونی »

April 2, 2009 08:38 PM
...

بعضی وقت‌ها هم آدم دلش می‌خواهد بزند زیر همه‌چیز، بی‌خیال شود درس و دانشگاه و کار را. برود پی عکاسی و زبان فرانسه؛ حل شود درون این دنیای زیبا.